این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1395 18:41

ما و مخاطبان

برنامه " ما و مخاطبان" قصد دارد علاوه بر معرفی رادیو و سایت تاجیکی صدای خراسان، پل ارتباطی میان صدای خراسان با مخاطبان فهیمش باشد. ما را از نظرات خود …
چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1395 18:36

ما و مخاطبان

برنامه " ما و مخاطبان" قصد دارد علاوه بر معرفی رادیو و سایت تاجیکی صدای خراسان، پل ارتباطی میان صدای خراسان با مخاطبان فهیمش باشد. ما را از نظرات خود …
چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1395 18:32

ما و مخاطبان

برنامه " ما و مخاطبان" قصد دارد علاوه بر معرفی رادیو و سایت تاجیکی صدای خراسان، پل ارتباطی میان صدای خراسان با مخاطبان فهیمش باشد. ما را از نظرات خود …
چهارشنبه, 25 فروردين 1395 13:19

ما و مخاطبان

برنامه " ما و مخاطبان" قصد دارد علاوه بر معرفی رادیو و سایت تاجیکی صدای خراسان، پل ارتباطی میان صدای خراسان با مخاطبان فهیمش باشد. ما را از نظرات خود …
دوشنبه, 09 فروردين 1395 10:19

ما و مخاطبان

برنامه " ما و مخاطبان" قصد دارد علاوه بر معرفی رادیو و سایت تاجیکی صدای خراسان، پل ارتباطی میان صدای خراسان با مخاطبان فهیمش باشد. ما را از نظرات خود …
دوشنبه, 09 فروردين 1395 10:13

ما و مخاطبان

برنامه " ما و مخاطبان" قصد دارد علاوه بر معرفی رادیو و سایت تاجیکی صدای خراسان، پل ارتباطی میان صدای خراسان با مخاطبان فهیمش باشد. ما را از نظرات خود …
دوشنبه, 09 فروردين 1395 09:53

ما و مخاطبان

برنامه " ما و مخاطبان" قصد دارد علاوه بر معرفی رادیو و سایت تاجیکی صدای خراسان، پل ارتباطی میان صدای خراسان با مخاطبان فهیمش باشد. ما را از نظرات خود …
دوشنبه, 09 فروردين 1395 09:44

ما و مخاطبان

برنامه " ما و مخاطبان" قصد دارد علاوه بر معرفی رادیو و سایت تاجیکی صدای خراسان، پل ارتباطی میان صدای خراسان با مخاطبان فهیمش باشد. ما را از نظرات خود …
چهارشنبه, 12 اسفند 1394 15:30

ما و مخاطبان

برنامه " ما و مخاطبان" قصد دارد علاوه بر معرفی رادیو و سایت تاجیکی صدای خراسان، پل ارتباطی میان صدای خراسان با مخاطبان فهیمش باشد. ما را از نظرات خود …
چهارشنبه, 12 اسفند 1394 15:26

ما و مخاطبان

برنامه " ما و مخاطبان" قصد دارد علاوه بر معرفی رادیو و سایت تاجیکی صدای خراسان، پل ارتباطی میان صدای خراسان با مخاطبان فهیمش باشد. ما را از نظرات خود …
چهارشنبه, 12 اسفند 1394 15:19

ما و مخاطبان

برنامه " ما و مخاطبان" قصد دارد علاوه بر معرفی رادیو و سایت تاجیکی صدای خراسان، پل ارتباطی میان صدای خراسان با مخاطبان فهیمش باشد. ما را از نظرات خود …
دوشنبه, 14 دی 1394 13:31

ما و مخاطبان

برنامه " ما و مخاطبان" قصد دارد علاوه بر معرفی رادیو و سایت تاجیکی صدای خراسان، پل ارتباطی میان صدای خراسان با مخاطبان فهیمش باشد. ما را از نظرات خود …
دوشنبه, 14 دی 1394 13:23

ما و مخاطبان

برنامه " ما و مخاطبان" قصد دارد علاوه بر معرفی رادیو و سایت تاجیکی صدای خراسان، پل ارتباطی میان صدای خراسان با مخاطبان فهیمش باشد. ما را از نظرات خود …
شنبه, 12 دی 1394 14:19

ما و مخاطبان

برنامه " ما و مخاطبان" قصد دارد علاوه بر معرفی رادیو و سایت تاجیکی صدای خراسان، پل ارتباطی میان صدای خراسان با مخاطبان فهیمش باشد. ما را از نظرات خود …
شنبه, 28 آذر 1394 10:12

ما و مخاطبان

برنامه " ما و مخاطبان" قصد دارد علاوه بر معرفی رادیو و سایت تاجیکی صدای خراسان، پل ارتباطی میان صدای خراسان با مخاطبان فهیمش باشد. ما را از نظرات خود …
شنبه, 28 آذر 1394 09:50

ما و مخاطبان

برنامه " ما و مخاطبان" قصد دارد علاوه بر معرفی رادیو و سایت تاجیکی صدای خراسان، پل ارتباطی میان صدای خراسان با مخاطبان فهیمش باشد. ما را از نظرات خود …
شنبه, 28 آذر 1394 09:43

ما و مخاطبان

برنامه " ما و مخاطبان" قصد دارد علاوه بر معرفی رادیو و سایت تاجیکی صدای خراسان، پل ارتباطی میان صدای خراسان با مخاطبان فهیمش باشد. ما را از نظرات خود …
سه شنبه, 10 آذر 1394 13:47

ما و مخاطبان

برنامه " ما و مخاطبان" قصد دارد علاوه بر معرفی رادیو و سایت تاجیکی صدای خراسان، پل ارتباطی میان صدای خراسان با مخاطبان فهیمش باشد. ما را از نظرات خود …
سه شنبه, 10 آذر 1394 13:42

ما و مخاطبان

برنامه " ما و مخاطبان" قصد دارد علاوه بر معرفی رادیو و سایت تاجیکی صدای خراسان، پل ارتباطی میان صدای خراسان با مخاطبان فهیمش باشد. ما را از نظرات خود …
دوشنبه, 13 مهر 1394 13:12

ما و مخاطبان

برنامه " ما و مخاطبان" قصد دارد علاوه بر معرفی رادیو و سایت تاجیکی صدای خراسان، پل ارتباطی میان صدای خراسان با مخاطبان فهیمش باشد. ما را از نظرات خود …
صفحه1 از4