این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
یکشنبه, 16 خرداد 1395 13:59

مشاهیر ایرانی ، مفاخر جهانی

در این برنامه به طور مبسوط به معرفی زندگی و آثار شخصیت های مشهور ایرانی اعم از دانشمندان،ادیبان، شاعران، هنرمندان و دیگر افراد پرداخته می شود. (95/03/10)
یکشنبه, 16 خرداد 1395 13:53

مشاهیر ایرانی ، مفاخر جهانی

در این برنامه به طور مبسوط به معرفی زندگی و آثار شخصیت های مشهور ایرانی اعم از دانشمندان،ادیبان، شاعران، هنرمندان و دیگر افراد پرداخته می شود. (95/03/03)
یکشنبه, 16 خرداد 1395 13:48

مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی

در این برنامه به طور مبسوط به معرفی زندگی و آثار شخصیت های مشهور ایرانی اعم از دانشمندان،ادیبان، شاعران، هنرمندان و دیگر افراد پرداخته می شود. (95/2/27)
دوشنبه, 20 ارديبهشت 1395 18:09

مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی

در این برنامه به طور مبسوط به معرفی زندگی و آثار شخصیت های مشهور ایرانی اعم از دانشمندان،ادیبان، شاعران، هنرمندان و دیگر افراد پرداخته می شود. (95/2/20)
دوشنبه, 20 ارديبهشت 1395 18:06

مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی

در این برنامه به طور مبسوط به معرفی زندگی و آثار شخصیت های مشهور ایرانی اعم از دانشمندان،ادیبان، شاعران، هنرمندان و دیگر افراد پرداخته می شود. (95/2/13)
دوشنبه, 20 ارديبهشت 1395 18:02

مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی

در این برنامه به طور مبسوط به معرفی زندگی و آثار شخصیت های مشهور ایرانی اعم از دانشمندان،ادیبان، شاعران، هنرمندان و دیگر افراد پرداخته می شود. (95/2/6)
شنبه, 18 ارديبهشت 1395 18:43

مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی

در این برنامه به طور مبسوط به معرفی زندگی و آثار شخصیت های مشهور ایرانی اعم از دانشمندان،ادیبان، شاعران، هنرمندان و دیگر افراد پرداخته می شود. (95/1/30)
پنج شنبه, 26 فروردين 1395 15:05

مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی

در این برنامه به طور مبسوط به معرفی زندگی و آثار شخصیت های مشهور ایرانی اعم از دانشمندان،ادیبان، شاعران، هنرمندان و دیگر افراد پرداخته می شود. (95/1/23)
پنج شنبه, 26 فروردين 1395 15:00

مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی

در این برنامه به طور مبسوط به معرفی زندگی و آثار شخصیت های مشهور ایرانی اعم از دانشمندان،ادیبان، شاعران، هنرمندان و دیگر افراد پرداخته می شود. (95/1/16)
دوشنبه, 09 فروردين 1395 12:22

مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی

در این برنامه به طور مبسوط به معرفی زندگی و آثار شخصیت های مشهور ایرانی اعم از دانشمندان،ادیبان، شاعران، هنرمندان و دیگر افراد پرداخته می شود. (94/12/10)
شنبه, 22 اسفند 1394 14:18

مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی

        در این برنامه به طور مبسوط به معرفی زندگی و آثار شخصیت های مشهور ایرانی اعم از دانشمندان،ادیبان، شاعران، هنرمندان و دیگر افراد پرداخته می شود. …
شنبه, 01 اسفند 1394 15:38

مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی

در این برنامه به طور مبسوط به معرفی زندگی و آثار شخصیت های مشهور ایرانی اعم از دانشمندان،ادیبان، شاعران، هنرمندان و دیگر افراد پرداخته می شود. (94/11/26)
شنبه, 01 اسفند 1394 15:13

مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی

در این برنامه به طور مبسوط به معرفی زندگی و آثار شخصیت های مشهور ایرانی اعم از دانشمندان،ادیبان، شاعران، هنرمندان و دیگر افراد پرداخته می شود. (94/11/12)
شنبه, 01 اسفند 1394 15:06

مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی

در این برنامه به طور مبسوط به معرفی زندگی و آثار شخصیت های مشهور ایرانی اعم از دانشمندان،ادیبان، شاعران، هنرمندان و دیگر افراد پرداخته می شود. (94/11/3)
شنبه, 01 اسفند 1394 14:54

مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی

در این برنامه به طور مبسوط به معرفی زندگی و آثار شخصیت های مشهور ایرانی اعم از دانشمندان،ادیبان، شاعران، هنرمندان و دیگر افراد پرداخته می شود. (94/10/28)
شنبه, 01 اسفند 1394 14:50

مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی

در این برنامه به طور مبسوط به معرفی زندگی و آثار شخصیت های مشهور ایرانی اعم از دانشمندان،ادیبان، شاعران، هنرمندان و دیگر افراد پرداخته می شود. (94/10/21)
شنبه, 01 اسفند 1394 14:45

مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی

در این برنامه به طور مبسوط به معرفی زندگی و آثار شخصیت های مشهور ایرانی اعم از دانشمندان،ادیبان، شاعران، هنرمندان و دیگر افراد پرداخته می شود. (94/10/14)
شنبه, 01 اسفند 1394 14:41

مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی

در این برنامه به طور مبسوط به معرفی زندگی و آثار شخصیت های مشهور ایرانی اعم از دانشمندان،ادیبان، شاعران، هنرمندان و دیگر افراد پرداخته می شود. (94/10/7)
در این برنامه به طور مبسوط به معرفی زندگی و آثار شخصیت های مشهور ایرانی اعم از دانشمندان،ادیبان، شاعران، هنرمندان و دیگر افراد پرداخته می شود. (94/9/16)
در این برنامه به طور مبسوط به معرفی زندگی و آثار شخصیت های مشهور ایرانی اعم از دانشمندان،ادیبان، شاعران، هنرمندان و دیگر افراد پرداخته می شود. (94/9/9)  
صفحه1 از3