این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
دوشنبه, 24 خرداد 1395 11:05

پندها و اندرزها

در برنامه " پندها و اندرزها"، راوی برای شنوندگان عزیز صدای خراسان، حکایت های پندآموزی را روایت می کند.18/3/95
دوشنبه, 24 خرداد 1395 11:04

پندها و اندرزها

در برنامه " پندها و اندرزها"، راوی برای شنوندگان عزیز صدای خراسان، حکایت های پندآموزی را روایت می کند.11/3/95