این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.