این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
دوشنبه, 11 مهر 1390 18:44

آیه های زندگی

تلاوت آیات    27      تا 38  سوره : دخان          تاریخ پخش :   09 /05/90
دوشنبه, 11 مهر 1390 18:43

آیه های زندگی

تلاوت آیات    30      تا 35  سوره :اسراء          تاریخ پخش :   08 /05/90
دوشنبه, 11 مهر 1390 18:41

آیه های زندگی

تلاوت آیات    15      تا 22  سوره : نحل         تاریخ پخش :   07 /05/90
دوشنبه, 11 مهر 1390 18:38

آیه های زندگی

تلاوت آیات    1    تا 5  سوره : فاطر        تاریخ پخش :   06 /05/90
دوشنبه, 11 مهر 1390 18:37

آیه های زندگی

تلاوت آیات    1    تا 7  سوره : عنکبوت          تاریخ پخش :   05 /05/90
دوشنبه, 11 مهر 1390 18:35

آیه های زندگی

تلاوت آیات    1    تا 6  سوره : انعام          تاریخ پخش : 04 /05/90
دوشنبه, 11 مهر 1390 18:34

آیه های زندگی

        تلاوت آیات    30   تا 33    سوره : محمد          تاریخ پخش : 03 /05/90
دوشنبه, 11 مهر 1390 18:32

آیه های زندگی

تلاوت آیات    250   تا 251    سوره : بقره          تاریخ پخش : 02 /05/90
دوشنبه, 11 مهر 1390 18:30

آیه های زندگی

  تلاوت آیات    5   تا 8  سوره : رعد           تاریخ پخش : 01 /05/90
دوشنبه, 11 مهر 1390 18:24

آیه های زندگی

تلاوت آیات    15   تا 23  سوره : زاریات          تاریخ پخش : 31 /04/90
دوشنبه, 11 مهر 1390 18:22

آیه های زندگی

تاریخ پخش : 30 /04/90
دوشنبه, 11 مهر 1390 18:19

آیه های زندگی

تاریخ پخش : 29 /04/90
دوشنبه, 11 مهر 1390 18:17

آیه های زندگی

  تلاوت آیات    17 و 18 سوره : نساء       تاریخ پخش : 28 /04/90
دوشنبه, 11 مهر 1390 18:14

آیه های زندگی

  تلاوت آیات    51 تا   55 سوره : زمر       تاریخ پخش : 27 /04/90
دوشنبه, 11 مهر 1390 18:11

آیه های زندگی

تلاوت آیات    58 تا   62 سوره غافر       تاریخ پخش : 26 /04/90
دوشنبه, 11 مهر 1390 18:09

آیه های زندگی

          تلاوت آیات    78 تا   85 سوره مومنون       تاریخ پخش : 25 /04/90  
دوشنبه, 11 مهر 1390 18:07

آیه های زندگی

          تلاوت آیات    10 تا   16  سوره  طه    تاریخ پخش : 24 /04/90  
دوشنبه, 11 مهر 1390 17:50

آیه های زندگی

  تلاوت آیات     35 تا   46 سوره  دخان   تاریخ پخش : 23 /04/90
دوشنبه, 11 مهر 1390 17:43

آیه های زندگی

  تلاوت آیات     5 تا   10 سوره  حدید   تاریخ پخش : 22 /04/90
دوشنبه, 11 مهر 1390 17:32

آیه های زندگی

  تلاوت آیات     86   تا   91 سوره  اسراء     تاریخ پخش : 21 /04/90
صفحه1 از7