این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
یکشنبه, 25 ارديبهشت 1390 15:04

آیه های زندگی

  تلاوت آیات    26   تا    30  سوره  رعد     تاریخ پخش : 09 /01/90
پنج شنبه, 22 ارديبهشت 1390 16:28

گزنیآیدهی ه ا

&شb;p;tsت&sاtn;bلn>& bnsرe تoss bps6 &nnepر-bpوptpd8;" sttg;b
پنج شنبه, 22 ارديبهشت 1390 16:25

آیه های زندگی

  تلاوت آیات    50   تا    58  سوره  حجر     تاریخ پخش : 07 /01/90
پنج شنبه, 22 ارديبهشت 1390 16:22

آیه های زندگی

  تلاوت آیات    55   تا    59  سوره  نساء     تاریخ پخش : 06 /01/90
پنج شنبه, 22 ارديبهشت 1390 16:16

آیه های زندگی

  تلاوت آیات    78   تا    80  سوره  آل عمران     تاریخ پخش : 05 /01/90
پنج شنبه, 22 ارديبهشت 1390 16:10

آیه های زندگی

  تلاوت آیات    107   تا    111  سوره نحل     تاریخ پخش : 04 /01/90
پنج شنبه, 22 ارديبهشت 1390 16:04

آیه های زندگی

  تلاوت آیات    35   تا    46  سوره دخان     تاریخ پخش : 03 /01/90
پنج شنبه, 22 ارديبهشت 1390 16:02

آیه های زندگی

  تلاوت آیات    44   تا    52  سوره ابراهیم     تاریخ پخش : 02 /01/90
پنج شنبه, 22 ارديبهشت 1390 15:58

آیه های زندگی

  تلاوت آیات    11   تا    14  سوره رعد     تاریخ پخش : 01 /01/90
چهارشنبه, 21 ارديبهشت 1390 18:46

آیه های زندگی

  تلاوت آیات    30     تا    33    سوره محمد      تاریخ پخش : 29 /12/89
چهارشنبه, 21 ارديبهشت 1390 18:25

آیه های زندگی

  تلاوت آیات    3     تا    8    سوره یوسف      تاریخ پخش : 28 /12/89
چهارشنبه, 21 ارديبهشت 1390 18:22

آیه های زندگی

  تلاوت آیات    7     تا    10 سوره تحریم      تاریخ پخش : 27 /12/89
صفحه7 از7