این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
دوشنبه, 31 فروردين 1394 12:45

آیه ها و نکته ها

در این برنامه هم حجه الاسلام دهشیری در خصوص احترام به پدر و مادر سخن می گوید . (25/10/93) 
دوشنبه, 31 فروردين 1394 11:11

آیه ها و نکته ها

در این برنامه هم حجه الاسلام دهشیری در خصوص مسئله خانواده در آخرت سخن می گوید . (11/10/93) 
پنج شنبه, 11 دی 1393 09:32

آیه ها و نکته ها

در این برنامه هم حجه الاسلام دهشیری در خصوص مسئله ارث در قرآن سخن می گوید . (93/10/4 ) 
پنج شنبه, 11 دی 1393 09:17

آیه ها و نکته ها

در این برنامه هم حجه الاسلام دهشیری در خصوص وصیت نامه سخن می گوید . (93/9/27 )  
پنج شنبه, 27 آذر 1393 09:52

آیه ها و نکته ها

      در این برنامه هم حجه الاسلام دهشیری در خصوص جدایی و طلاق در قرآن سخن می گوید . (93/9/20 )              
پنج شنبه, 27 آذر 1393 09:25

آیه ها و نکته ها

در این برنامه هم حجه الاسلام دهشیری در خصوص  طلاق از نگاه قرآن سخن می گوید . (93/9/13)   
دوشنبه, 10 آذر 1393 11:37

آیه ها و نکته ها

در این برنامه هم حجه الاسلام دهشیری در خصوص جدایی و طلاق در قرآن سخن می گوید . (93/9/6 )              
سه شنبه, 04 آذر 1393 09:42

آیه ها و نکته ها

در این برنامه هم حجه الاسلام دهشیری در خصوص عوامل فروپاشی خانواده (گسترش بی بندوباری) سخن می گوید . (93/8/29)
دوشنبه, 26 آبان 1393 10:02

آیه ها و نکته ها

در این برنامه هم حجه الاسلام دهشیری در خصوص عوامل فروپاشی خانواذه (بدگمانی) سخن می گوید . (93/8/22)
شنبه, 17 آبان 1393 13:50

آیه ها و نکته ها

در این برنامه هم حجه الاسلام دهشیری در خصوص خانواده در قرآن (افول ارزشهای دینی) سخن می گوید . (93/8/15)
شنبه, 17 آبان 1393 13:47

آیه ها و نکته ها

در این برنامه هم حجه الاسلام دهشیری در خصوص عوامل تحکیم خانواده در قرآن سخن می گوید . (93/8/8)
شنبه, 17 آبان 1393 13:42

آیه ها و نکته ها

در این برنامه هم حجه الاسلام دهشیری در خصوص تحکیم خانواده (اجرای حدود الهی) سخن می گوید . (93/8/1)
شنبه, 17 آبان 1393 13:35

آیه ها و نکته ها

در این برنامه هم حجه الاسلام دهشیری در خصوص اجرای حدود الهی سخن می گوید . (93/7/24)
شنبه, 17 آبان 1393 11:15

آیه ها و نکته ها

در این برنامه هم حجه الاسلام دهشیری در خصوص حقوق خانوادگی همسران سخن می گوید . (93/7/17)
شنبه, 17 آبان 1393 10:40

آیه ها و نکته ها

در این برنامه هم حجه الاسلام دهشیری در خصوص وفق و مدارا در زندگی سخن می گوید . (93/7/10)
شنبه, 17 آبان 1393 10:22

آیه ها و نکته ها

در این برنامه هم حجه الاسلام دهشیری در خصوص عفو و گذشت خانواده می گوید . (93/7/3)
شنبه, 17 آبان 1393 10:17

آیه ها و نکته ها

در این برنامه هم حجه الاسلام دهشیری در خصوص نیکی و احسان در خانواده سخن می گوید . (93/6/27)
شنبه, 17 آبان 1393 10:10

آیه ها و نکته ها

در این برنامه هم حجه الاسلام دهشیری در خصوص عوامل تحکیم خانواده می گوید . (93/6/20)
شنبه, 17 آبان 1393 10:03

آیه ها و نکته ها

در این برنامه هم حجه الاسلام دهشیری در خصوص عوامل تحکیم خانواده و رعایت ادب سخن می گوید . (93/6/13)
شنبه, 17 آبان 1393 09:58

آیه ها و نکته ها

در این برنامه هم حجه الاسلام دهشیری در خصوص رعایت ادب در زندگی سخن می گوید . (93/6/6)
صفحه1 از3