این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
شنبه, 05 بهمن 1392 13:29

تمدن اسلامی در گذر تاریخ

        در این برنامه " تمدن اسلامی " به بررسی روند بیداری اسلامی و تمدن غربی در خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته می شود. 92/10/26     …
در این برنامه " تمدن اسلامی" به بررسی  وضعیت اسلام و مسلمانان در اروپا بویژه در کشورهای انگلستان و فرانسه  پرداخته می شود . 92/10/5
شنبه, 30 آذر 1392 13:12

تمدن اسلامی در گذر تاریخ

در این برنامه " تمدن اسلامی در گذر تاریخ" به موضوع جنبش بیداری اسلامی در دو دوره پس از  1857  تا 1947 و دوره 1947 تا کنون پرداخته می شود. …
شنبه, 23 آذر 1392 12:50

تمدن اسلامی در گذر تاریخ

        در این برنامه " تمدن اسلامی " به موضوع بررسی مبارزه مسلمانان هندوستان با تجاوزگران اروپایی پرداخته می شود. 92/9/21        
شنبه, 16 آذر 1392 12:56

تمدن اسلامی در گذر تاریخ

      در این برنامه " تمدن اسلامی به موضوع روند شکل گیری و  رشد فرهنگ تمدن اسلامی از آغاز تا به امروز پرداخته می شود. 92/9/14     …
سه شنبه, 12 آذر 1392 11:24

تمدن اسلامی در گذر تاریخ

در این برنامه " تمدن اسلامی در گذر تاریخ" به بررسی موضوع بیداری اسلامی در میان مسلمانان جنوب شرق آسیا پرداخته می شود. 92/9/7
یکشنبه, 03 آذر 1392 12:29

تمدن اسلامی در گذر تاریخ

در این برنامه " تمدن اسلامی" به موضوع بیداری اسلامی در افغانستان پرداخته می شود.
دوشنبه, 20 آبان 1392 09:29

تمدن اسلامی در گذر تاریخ

در این برنامه " تمدن اسلامی" به موضوع روند جنبش تاریخی در ترکیه پرداخته می شود.92/8/16
شنبه, 11 آبان 1392 11:59

تمدن اسلامی در گذر تاریخ

در این برنامه " تمدن اسلامی " به موضوع بیداری اسلامی در ترکیه  پرداخته می شود. 92/8/9
شنبه, 27 مهر 1392 10:46

تمدن اسلامی در گذر تاریخ

در این برنامه " تمدن اسلامی " به موضوع پایان دیکتاتوری رضا خان و ایران پس از رضا شاه  پرداخته می شود. 92/7/25  
شنبه, 20 مهر 1392 12:02

تمدن اسلامی در گذر تاریخ

در این برنامه " تمدن اسلامی در گذر تاریخ" به بررسی موضوع بیداری مسلمانان پرداخته می شود . 92/7/18
یکشنبه, 14 مهر 1392 10:50

تمدن اسلامی در گذر تاریخ

در این برنامه " تمدن اسلامی در گذر تاریخ" به بررسی موضوع دانش جغرافیا پرداخته می شود. 92/7/11
شنبه, 06 مهر 1392 13:53

تمدن اسلامی در گذر تاریخ

در این برنامه "تمدن اسلامی در گذر تاریخ" به بررسی موضوع حقوق بشر پرداخته می شود .92/7/4
یکشنبه, 24 شهریور 1392 09:54

تمدن اسلامی در گذر تاریخ

در این برنامه "تمدن اسلامی در گذر تاریخ" به بررسی موضوع حقوق بشر پرداخته می شود . 92/6/21
یکشنبه, 17 شهریور 1392 13:38

تمدن اسلامی در گذر تاریخ

در این برنامه " تمدن اسلامی در گذر تاریخ " به بررسی موضوع حقوق بشر (1) پرداخته می شود. 92/6/14
یکشنبه, 10 شهریور 1392 11:26

تمدن اسلامی در گذر تاریخ

در این برنامه " تمدن اسلامی در گذر تاریخ" به بررسی موضوع تفاوتهای مکاتب غربی و اسلامی پرداخته می شود. 92/6/7
یکشنبه, 27 مرداد 1392 12:12

تمدن اسلامی در گذر تاریخ

در این برنامه " تمدن اسلامی " به موضوع جایگاه حکومت در اسلام پرداخته می شود. 92/5/24
چهارشنبه, 16 مرداد 1392 11:45

تمدن اسلامی در گذر تاریخ

در این برنامه " تمدن اسلامی در گذر تاریخ " به بررسی موضوعات 1- نگاهی به دمکراسی 2- بیانات رهبری در اجلاس علما و بیداری پرداخته می شود . 92/5/10
شنبه, 05 مرداد 1392 13:12

تمدن اسلامی در گذر تاریخ

در این برنامه " تمدن اسلامی در گذر تاریخ " به بررسی موضوعات : 1- دمکراسی در غرب 2 - بیانات رهبری در اجلاس علما و بیداری اسلامی پرداخته می …
شنبه, 29 تیر 1392 13:12

تمدن اسلامی در گذر تاریخ

در این برنامه " تمدن اسلامی " به موضوعات 1- مکاتب فکری غرب و اسلام 2- ادامه بیانات رهبری پرداخته می شود.
صفحه1 از4