این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
سه شنبه, 01 تیر 1395 10:44

راهی به سوی نور

در این برنامه " راهی به سوی نور" به بررسی و تفسیر آیات قرآن کریم ، سوره عنکبوت آیه های 62 تا 66 پرداخته می شود. برنامه 715 29/3/95  
سه شنبه, 01 تیر 1395 10:42

راهی به سوی نور

در این برنامه " راهی به سوی نور" به بررسی و تفسیر آیات قرآن کریم ، سوره عنکبوت آیه های 56 تا 61 پرداخته می شود. برنامه 714 22/3/95
سه شنبه, 01 تیر 1395 10:38

راهی به سوی نور

در این برنامه " راهی به سوی نور" به بررسی و تفسیر آیات قرآن کریم ، سوره عنکبوت آیه های 50 تا 55 پرداخته می شود. برنامه 713  15/3/95
یکشنبه, 09 خرداد 1395 12:26

راهی به سوی نور

در این برنامه " راهی به سوی نور" به بررسی و تفسیر آیات قرآن کریم ، سوره عنکبوت آیه های 46-49پرداخته می شود. 08/ 03/95برنامه 712
یکشنبه, 09 خرداد 1395 11:47

راهی به سوی نور

در این برنامه " راهی به سوی نور" به بررسی و تفسیر آیات قرآن کریم ، سوره عنکبوت آیه های 41-45پرداخته می شود. 01/ 03/95برنامه 711
یکشنبه, 09 خرداد 1395 11:31

راهی به سوی نور

در این برنامه " راهی به سوی نور" به بررسی و تفسیر آیات قرآن کریم ، سوره عنکبوت آیه های 40-36 پرداخته می شود. 25/ 02/95برنامه 710
شنبه, 18 ارديبهشت 1395 18:20

راهی به سوی نور

در این برنامه " راهی به سوی نور" به بررسی و تفسیر آیات قرآن کریم ، سوره عنکبوت آیه های 35-31 پرداخته می شود. 18/ 95/2 برنامه 709
شنبه, 18 ارديبهشت 1395 18:16

راهی به سوی نور

در این برنامه " راهی به سوی نور" به بررسی و تفسیر آیات قرآن کریم ، سوره عنکبوت آیه های 30-27 پرداخته می شود. 11/ 95/2 برنامه 708
شنبه, 18 ارديبهشت 1395 18:11

راهی به سوی نور

در این برنامه " راهی به سوی نور" به بررسی و تفسیر آیات قرآن کریم ، سوره عنکبوت آیه های 26-24 پرداخته می شود. 4/ 95/2 برنامه 707
شنبه, 18 ارديبهشت 1395 18:03

راهی به سوی نور

در این برنامه " راهی به سوی نور" به بررسی و تفسیر آیات قرآن کریم ، سوره عنکبوت آیه های 23-19 پرداخته می شود. 28/ 95/1 برنامه 706
سه شنبه, 24 فروردين 1395 13:50

راهی به سوی نور

در این برنامه " راهی به سوی نور" به بررسی و تفسیر آیات قرآن کریم ، سوره عنکبوت آیه های 18-14 پرداخته می شود. 21/ 95/1 برنامه 705
سه شنبه, 24 فروردين 1395 13:39

راهی به سوی نور

در این برنامه " راهی به سوی نور" به بررسی و تفسیر آیات قرآن کریم ، سوره عنکبوت آیه های 13-8 پرداخته می شود. 14/ 95/1 برنامه 704
شنبه, 07 فروردين 1395 10:47

راهی به سوی نور

در این برنامه " راهی به سوی نور" به بررسی و تفسیر آیات قرآن کریم ، سوره عنکبوت آیه های 7-1 پرداخته می شود. 22/ 94/12 برنامه 703
شنبه, 22 اسفند 1394 14:06

راهی به سوی نور

در این برنامه " راهی به سوی نور" به بررسی و تفسیر آیات قرآن کریم ، سوره قصص آیه های 88-86 پرداخته می شود. 15/ 94/12 برنامه 702
شنبه, 22 اسفند 1394 14:02

راهی به سوی نور

در این برنامه " راهی به سوی نور" به بررسی و تفسیر آیات قرآن کریم ، سوره قصص آیه های 85-83 پرداخته می شود. 8/ 94/12 برنامه 701
شنبه, 22 اسفند 1394 13:48

راهی به سوی نور

در این برنامه " راهی به سوی نور" به بررسی و تفسیر آیات قرآن کریم ، سوره قصص آیه های 82-79 پرداخته می شود. 1/ 94/12 برنامه 700
چهارشنبه, 28 بهمن 1394 14:37

راهی به سوی نور

در این برنامه " راهی به سوی نور" به بررسی و تفسیر آیات قرآن کریم ، سوره قصص آیه های 78-76 پرداخته می شود. 25/ 94/11 برنامه 699
چهارشنبه, 28 بهمن 1394 14:30

راهی به سوی نور

در این برنامه " راهی به سوی نور" به بررسی و تفسیر آیات قرآن کریم ، سوره قصص آیه های 75-70 پرداخته می شود. 17/ 94/11 برنامه 698
چهارشنبه, 28 بهمن 1394 14:25

راهی به سوی نور

در این برنامه " راهی به سوی نور" به بررسی و تفسیر آیات قرآن کریم ، سوره قصص آیه های 69-64 پرداخته می شود. 10/ 94/11 برنامه 697
شنبه, 17 بهمن 1394 11:22

راهی به سوی نور

در این برنامه " راهی به سوی نور" به بررسی و تفسیر آیات قرآن کریم ، سوره قصص آیه های 63-59 پرداخته می شود. 3/ 94/11 برنامه 696
صفحه1 از31