این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
دوشنبه, 29 دی 1393 12:44

سخن سبز

در این برنامه حجه الاسلام دکتر رفیعی در خصوص تفاهم در زندگی برای شما صحبت می کند .(17/6/93)
دوشنبه, 29 دی 1393 12:30

سخن سبز

در این برنامه حجه الاسلام هاشمی نژاد در خصوص اخلاق نیکوی پیامبر برای شما صحبت می کند .(17/6/93)
دوشنبه, 29 دی 1393 12:21

سخن سبز

در این برنامه حجه الاسلام نظری در خصوص نظم و محاسبه در زندگی برای شما صحبت می کند .(16/6/93)
دوشنبه, 29 دی 1393 12:18

سخن سبز

در این برنامه حجه الاسلام نظری در خصوص نظم و محاسبه در زندگی برای شما صحبت می کند .(15/6/93)
شنبه, 13 دی 1393 08:40

سخن سبز

در این برنامه حجه الاسلام نظری در خصوص نظم و محاسبه در زندگی برای شما صحبت می کند .(13/6/93)
شنبه, 13 دی 1393 08:35

سخن سبز

در این برنامه حجه الاسلام دکتر رفیعی در خصوص خانواده برای شما صحبت می کند .(12/6/93)
شنبه, 13 دی 1393 08:18

سخن سبز

در این برنامه حجه الاسلام دکتر رفیعی در خصوص خانواده برای شما صحبت می کند .(11/6/93)
پنج شنبه, 11 دی 1393 12:47

سخن سبز

در این برنامه حجه الاسلام نظری در خصوص رفتار شایسته با مردم برای شما صحبت می کند .(10/6/93)
پنج شنبه, 11 دی 1393 12:43

سخن سبز

در این برنامه حجه الاسلام نظری در خصوص رفتار شایسته با مردم برای شما صحبت می کند .(9/6/93)
پنج شنبه, 11 دی 1393 12:39

سخن سبز

در این برنامه حجه الاسلام نظری در خصوص رفتار شایسته با مردم برای شما صحبت می کند .(8/6/93)
پنج شنبه, 11 دی 1393 12:34

سخن سبز

در این برنامه حجه الاسلام نظری در خصوص مجادله نکردن برای شما صحبت می کند .(6/6/93)
پنج شنبه, 11 دی 1393 12:28

سخن سبز

در این برنامه حجه الاسلام نظری در خصوص مجادله نکردن برای شما صحبت می کند .(5/6/93)
پنج شنبه, 11 دی 1393 12:25

سخن سبز

در این برنامه حجه الاسلام نظری در خصوص مجادله نکردن برای شما صحبت می کند .(4/6/93)
پنج شنبه, 11 دی 1393 12:18

سخن سبز

در این برنامه حجه الاسلام نظری در خصوص اهمیت عمر برای شما صحبت می کند .(3/6/93)
پنج شنبه, 11 دی 1393 12:15

سخن سبز

در این برنامه حجه الاسلام نظری در خصوص اهمیت عمر برای شما صحبت می کند .(2/6/93)
پنج شنبه, 11 دی 1393 12:08

سخن سبز

در این برنامه حجه الاسلام نظری در خصوص اهمیت عمر برای شما صحبت می کند .(1/6/93)
شنبه, 06 دی 1393 14:07

سخن سبز

در این برنامه حجه الاسلام دکتر رفیعی در خصوص شناخت خدا برای شما صحبت می کند .(30/5/93)
شنبه, 06 دی 1393 13:25

سخن سبز

در این برنامه حجه الاسلام دکتر رفیعی در خصوص شناخت خدا برای شما صحبت می کند .(29/5/93)
شنبه, 06 دی 1393 13:21

سخن سبز

در این برنامه حجه الاسلام مهندسی در خصوص زندگی قرآنی برای شما صحبت می کند .(27/5/93)
شنبه, 06 دی 1393 12:16

سخن سبز

در این برنامه حجه الاسلام مهندسی در خصوص زندگی قرآنی برای شما صحبت می کند .(26/5/93)
صفحه1 از17