این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
چهارشنبه, 11 ارديبهشت 1392 10:35

عطر آدینه

"عطر آدینه"در این برنامه هر هفته گزیده ای از خطبه های نماز جمعه تهران پخش می شود.
دوشنبه, 28 اسفند 1391 17:08

عطر آدینه

در این برنامه هر هفته گزیده ای از خطبه های نماز جمعه تهران پخش می شود .           تاریخ پخش : 91/12/26
دوشنبه, 28 اسفند 1391 17:05

عطر آدینه

در این برنامه هر هفته گزیده ای از خطبه های نماز جمعه تهران پخش می شود .                 تاریخ پخش : 91/12/19
دوشنبه, 28 اسفند 1391 16:59

عطر آدینه

در این برنامه هر هفته گزیده ای از خطبه های نماز جمعه تهران پخش می شود .           تاریخ پخش : 91/12/5
دوشنبه, 30 بهمن 1391 16:33

عطر آدینه

در این برنامه هر هفته گزیده ای از خطبه های نماز جمعه تهران پخش می شود      21/11/91 تاریخ پخش
دوشنبه, 25 دی 1391 12:22

عطر آدینه

در این برنامه هر هفته گزیده ای از خطبه های نماز جمعه تهران پخش می شود .     تاریخ پخش : 23/10/91
دوشنبه, 25 دی 1391 11:14

عطر آدینه

در این برنامه هر هفته گزیده ای از خطبه های نماز جمعه تهران پخش می شود .     تاریخ پخش : 16/10/91
دوشنبه, 25 دی 1391 11:02

عطر آدینه

در این برنامه هر هفته گزیده ای از خطبه های نماز جمعه تهران پخش می شود .     تاریخ پخش : 9/10/91
دوشنبه, 04 دی 1391 11:52

عطر آدینه

در این برنامه هرهفته فرازی از خطبه های نماز جمعه تهران پخش می شود .     تاریخ پخش : 2/9/91
یکشنبه, 26 آذر 1391 13:18

عطر آدینه

در این برنامه هر هفته فرازی از خطبه های نماز جمعه تهران برای شما دوستان شنونده پخش می شود .     تاریخ پخش : 25/9/91
یکشنبه, 12 آذر 1391 12:53

عطر آدینه

در این برنامه هر هفته به فرازی از خطبه های نماز جمعه تهران پرداخته می شود .     تاریخ پخش : 11/9/91
پنج شنبه, 09 آذر 1391 10:59

عطر آدینه

در این برنامه هر هفته فرازی از خطبه های نماز جمعه تهران پخش می شود .     تاریخ پخش : 4/9/91
پنج شنبه, 09 آذر 1391 10:57

عطر آدینه

در این برنامه هر هفته فرازی از خطبه ای نماز جمعه تهران پخش می شود .     تاریخ پخش : 27/8/91
پنج شنبه, 09 آذر 1391 10:52

عطر آدینه

در این برنامه هر هفته فرازی از خطبه های نماز جمعه تهران پخش می شود .     تاریخ پخش : 20/8/91
پنج شنبه, 09 آذر 1391 10:13

عطر آدینه

در این برنامه هر هفته فرازهایی از نماز جمعه تهران پخش می شود.     تاریخ پخش : 6/8/91
پنج شنبه, 09 آذر 1391 09:29

عطر آدینه

در این برنامه هر هفته فرازهایی از نماز جمعه تهران پخش می شود.     تاریخ پخش : 15/7/91
پنج شنبه, 09 آذر 1391 09:19

عطر آدینه

در این برنامه هر هفته فرازی از نماز جمعه تهران پخش می شود.     تاریخ پخش : 15/7/91
پنج شنبه, 09 آذر 1391 09:10

عطر آدینه

در این برنامه هر هفته فرازی از خطبه های نماز جمعه تهران پخش می شود.     تاریخ پخش : 25/6/91
پنج شنبه, 09 آذر 1391 09:00

عطر آدینه

هر هفته در این برنامه فرازی از خطبه های نماز جمعه تهراه پخش می شود.     تاریخ پخش : 25/6/91
چهارشنبه, 08 آذر 1391 12:13

عطر آدینه

در این برنامه هر هفته فرازی از خطبه های نماز جمعه تهران پخش می شود.     تاریخ پخش : 4/6/91