این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
سیاسی
دوشنبه, 24 خرداد 1395 13:25

ایران در آینه هفته

در  برنامه " ایران در آیینه هفته" به بررسی مهمترین تحولات یک هفته اخیر ایران پرداخته می شود. 23/03/95

 

دوشنبه, 24 خرداد 1395 13:22

ایران در آینه هفته

در  برنامه " ایران در آیینه هفته" به بررسی مهمترین تحولات یک هفته اخیر ایران پرداخته می شود. 16/03/95

 

دوشنبه, 24 خرداد 1395 13:18

ایران در آینه هفته

در این برنامه " ایران در آیینه هفته" به بررسی مهمترین تحولات یک هفته اخیر ایران پرداخته می شود. 09/03/95

 

چهارشنبه, 19 خرداد 1395 12:24

ایران در آینه هفته

در این برنامه " ایران در آیینه هفته" به بررسی مهمترین تحولات یک هفته اخیر ایران پرداخته می شود. 26/02/95

چهارشنبه, 19 خرداد 1395 12:13

ایران در آینه هفته

در این برنامه " ایران در آیینه هفته" به بررسی مهمترین تحولات یک هفته اخیر ایران پرداخته می شود. 19/02/95

چهارشنبه, 19 خرداد 1395 11:54

ایران در آینه هفته

در این برنامه " ایران در آیینه هفته" به بررسی مهمترین تحولات یک هفته اخیر ایران پرداخته می شود. 19/02/95

چهارشنبه, 19 خرداد 1395 11:39

ایران در آینه هفته

در این برنامه " ایران در آیینه هفته" به بررسی مهمترین تحولات یک هفته اخیر ایران پرداخته می شود. 12/02/95

چهارشنبه, 19 خرداد 1395 11:34

ایران در آینه هفته

در این برنامه " ایران در آیینه هفته" به بررسی مهمترین تحولات یک هفته اخیر ایران پرداخته می شود. 05/02/95

سه شنبه, 18 خرداد 1395 13:24

تاجیکستان در هفته ای که گذشت

در این برنامه "تاجیکستان در هفته ای که گذشت" به بررسی مهمترین تحولات هفتگی تاجیکستان پرداخته می شود. 17/03/95

سه شنبه, 18 خرداد 1395 13:21

تاجیکستان در هفته ای که گذشت

 در این برنامه "تاجیکستان در هفته ای که گذشت" به بررسی مهمترین تحولات هفتگی تاجیکستان پرداخته می شود. 10/03/95

صفحه1 از36