این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
چهارشنبه, 03 ارديبهشت 1393 18:33

جهان در سالی که گذشت

در این برنامه " جهان در سالی که گذشت " به بررسی مهمترین تحولات پاکستان در سال گذشته پرداخته می شود.
چهارشنبه, 03 ارديبهشت 1393 18:18

جهان در سالی که گذشت

در این برنامه " جهان در سالی که گذشت " به بررسی روابط ایران و تاجیکستان در سال گذشته پرداخته می شود.
چهارشنبه, 03 ارديبهشت 1393 18:07

جهان در سالی که گذشت

در این برنامه " جهان در سالی که گذشت " به بررسی مهمترین تحولات اروپا در سال گذشته پرداخته می شود.
چهارشنبه, 27 فروردين 1393 16:27

جهان در سالی که گذشت

در این برنامه " جهان در سالی که گذشت " به بررسی مهمترین تحولات اجتماعی تاجیکستان در سال گذشته پرداخته می شود.
چهارشنبه, 27 فروردين 1393 16:04

جهان در سالی که گذشت

در این برنامه " جهان در سالی که گذشت " به بررسی مهمترین تحولات سیاسی تاجیکستان پرداخته می شود.
چهارشنبه, 27 فروردين 1393 16:10

جهان در سالی که گذشت

در این برنامه " جهان در سالی که گذشت" به بررسی مهمترین تحولات ایران در سال 92 پرداخته می شود.
چهارشنبه, 27 فروردين 1393 16:01

جهان در سالی که گذشت

در این برنامه "جهان در سالی که گذشت" به بررسی مهمترین تحولات ایران در سال گذشته پرداخته می شود.
چهارشنبه, 27 فروردين 1393 15:29

جهان در سالی که گذشت

در این برنامه "جهان در سالی که گذشت" به بررسی مهمترین تحولات سال گذشته فلسطین و لبنان پرداخته می شود.
چهارشنبه, 27 فروردين 1393 14:48

جهان در سالی که گذشت

در این برنامه "جهان در سالی که گذشت" به بررسی مهمترین تحولات افغانستان در سال 1392 پرداخته می شود.
یکشنبه, 17 فروردين 1393 11:03

جهان در سالی که گذشت

در این برنامه "تاجیکستان در هفته ای که گذشت" به بررسی مهمترین تحولات هفتگی تاجیکستان پرداخته می شود.تاریخ پخش:92/12/27
سه شنبه, 10 ارديبهشت 1392 11:40

جهان در سالی که گذشت

" جهان در سالی که گذشت" بررسی تحولات ترکیه در سال گذشته
سه شنبه, 10 ارديبهشت 1392 11:36

جهان در سالی که گذشت

" جهان در سالی که گذشت" بررسی تحولات سوریه
سه شنبه, 10 ارديبهشت 1392 11:25

جهان در سالی که گذشت

" جهان در سالی که گذشت" بررسی تحولات عراق در سالی که گذشت
سه شنبه, 10 ارديبهشت 1392 11:11

جهان در سالی که گذشت

" جهان در سالی که گذشت" بررسی مهمترین تحولات پاکستان و هند
سه شنبه, 10 ارديبهشت 1392 10:53

جهان در سالی که گذشت

" جهان در سالی که گذشت" بررسی تحولات مهم آسیای مرکزی و قفقاز در سال گذشته
سه شنبه, 10 ارديبهشت 1392 10:41

جهان در سالی که گذشت

" جهان در سالی که گذشت" بررسی تحولات شمال آفریقا در سال گذشته
سه شنبه, 10 ارديبهشت 1392 10:24

جهان در سالی که گذشت

"جهان در سالی که گذشت" بررسی تحولات بحرین
پنج شنبه, 17 فروردين 1391 09:44

جهان درسالی که گذشت

تاریخ پخش : 13/1/91 تحولات سیاسی ترکیه
پنج شنبه, 17 فروردين 1391 09:41

جهان درسالی که گذشت

تاریخ پخش : 12/1/91 تحولات اروپا در سال 90
پنج شنبه, 17 فروردين 1391 09:39

جهان در سالی که گذشت

تاریخ پخش : 11/1/91  تحولات افغانستان وپاکستان
صفحه1 از2