این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
تولیدات
یکشنبه, 16 خرداد 1395 10:59

سینمای نوین ایران

در سلسله برنامه های " سینمای نوین ایران" ، به بررسی تاریخ سینمای نوین ایران پرداخته می شود. 13/03/95  
یکشنبه, 16 خرداد 1395 10:54

سینمای نوین ایران

در سلسله برنامه های " سینمای نوین ایران" ، به بررسی تاریخ سینمای نوین ایران پرداخته می شود. 06/03/95  
یکشنبه, 16 خرداد 1395 10:44

سینمای نوین ایران

در سلسله برنامه های " سینمای نوین ایران" ، به بررسی تاریخ سینمای نوین ایران پرداخته می شود. 30/2/95  
یکشنبه, 16 خرداد 1395 09:58

نکته ها و گفته ها

برنامه " نکته ها و گفته ها" گزیده ای است از جملات زیبا و ادیبانه که در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و معارفی به افراد درس زندگی می دهد.
پنج شنبه, 13 خرداد 1395 09:13

غریب خراسان

غریب خراسان، مجموعه برنامه ای است با موضوع امام رضا علیه السلام که در گروه معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان تهیه شده است.( 95/3/12 )   
پنج شنبه, 13 خرداد 1395 09:11

غریب خراسان

غریب خراسان، مجموعه برنامه ای است با موضوع امام رضا علیه السلام که در گروه معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان تهیه شده است.( 95/3/5 )   
پنج شنبه, 13 خرداد 1395 09:09

غریب خراسان

غریب خراسان، مجموعه برنامه ای است با موضوع امام رضا علیه السلام که در گروه معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان تهیه شده است.( 95/2/15 )   
پنج شنبه, 13 خرداد 1395 09:03

غریب خراسان

غریب خراسان، مجموعه برنامه ای است با موضوع امام رضا علیه السلام که در گروه معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان تهیه شده است.( 95/1/25 ) 
پنج شنبه, 13 خرداد 1395 09:01

غریب خراسان

غریب خراسان، مجموعه برنامه ای است با موضوع امام رضا علیه السلام که در گروه معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان تهیه شده است.( 94/12/26 )   
پنج شنبه, 13 خرداد 1395 08:57

غریب خراسان

غریب خراسان، مجموعه برنامه ای است با موضوع امام رضا علیه السلام که در گروه معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان تهیه شده است.( 94/10/30)   
پنج شنبه, 13 خرداد 1395 08:55

غریب خراسان

غریب خراسان، مجموعه برنامه ای است با موضوع امام رضا علیه السلام که در گروه معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان تهیه شده است.( 94/10/23 )   
پنج شنبه, 13 خرداد 1395 08:54

غریب خراسان

غریب خراسان، مجموعه برنامه ای است با موضوع امام رضا علیه السلام که در گروه معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان تهیه شده است.( 94/10/16 )   
پنج شنبه, 13 خرداد 1395 08:52

غریب خراسان

غریب خراسان، مجموعه برنامه ای است با موضوع امام رضا علیه السلام که در گروه معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان تهیه شده است.( 94/10/9)   
پنج شنبه, 13 خرداد 1395 08:50

غریب خراسان

    غریب خراسان، مجموعه برنامه ای است با موضوع امام رضا علیه السلام که در گروه معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان تهیه شده است.( 94/10/2 )       
پنج شنبه, 13 خرداد 1395 08:48

غریب خراسان

غریب خراسان، مجموعه برنامه ای است با موضوع امام رضا علیه السلام که در گروه معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان تهیه شده است.( 94/9/25 )   
پنج شنبه, 13 خرداد 1395 08:46

غریب خراسان

غریب خراسان، مجموعه برنامه ای است با موضوع امام رضا علیه السلام که در گروه معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان تهیه شده است.( 94/9/18) 
پنج شنبه, 13 خرداد 1395 08:44

غریب خراسان

غریب خراسان، مجموعه برنامه ای است با موضوع امام رضا علیه السلام که در گروه معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان تهیه شده است.( 94/9/11) 
پنج شنبه, 13 خرداد 1395 08:43

غریب خراسان

غریب خراسان، مجموعه برنامه ای است با موضوع امام رضا علیه السلام که در گروه معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان تهیه شده است.( 94/9/4) 
پنج شنبه, 13 خرداد 1395 08:36

غریب خراسان

غریب خراسان، مجموعه برنامه ای است با موضوع امام رضا علیه السلام که در گروه معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان تهیه شده است.( 94/7/29 ) 
چهارشنبه, 12 خرداد 1395 15:38

دیدنی های ایران زمین

در برنامه " دیدنی های ایران زمین " به معرفی استان ها و شهرهای ایران پرداخته می شود. 12/3/95