این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
زائران خانه خدا در تاجیکستان امسال از طریق شرکتهای هواپیمایی این کشورعازم سرزمین وحی می شوند.
 ثبت نام رسمی از زائران خانه خدا در تاجیکستان آغاز شد.
صفحه2 از2